Logotyp Fungera Mera

Länktips

RF-SISU har förutom LOK-stöd flera ekonomiska stöd som kan sökas av föreningar för vidareutveckling och stärkning av idrotten, framförallt för barn och unga. Det finns stöd att söka för både verksamhet och lokaler, samt specifika medel för utrustning till parasport. Mer information finns på deras hemsida. För att gå vidare med ansökan ska en kontakta en av deras idrottskonsulenter (antingen den konsulent ens förening redan har kontakt med eller deras kundtjänst för att bli tilldelad en).

Hemsida https://www.rfsisu.se/skane/bidragochstod/ekonomisktstod/

Via Boverket kan icke-vinstdrivande och icke-kommunala aktörer (till exempel föreningar och stiftelser) söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler med syftet att skapa goda mötesplatser. För tillgänglighetsanpassningar kan bidrag fås för hela kostnaden. För mer information och ansökan besök Boverkets hemsida.

Hemsida https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/

Via Jordbruksverket kan myndigheter, kommuner, regioner, företag, föreningar och andra organisationer söka investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar på landsbygden. Syftet är att stärka idrott och gemenskap på landsbygden i Sverige. Mer information och ansökan finns på deras hemsida. Det går bra att även kontakta länsstyrelsen eller Sametinget vid frågor.

Hemsida https://nya.jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/fritids--och-idrottsanlaggningar

Via Allmänna Arvsfonden kan föreningar som önskar bredda sin verksamhet till personer med funktionsnedsättningar söka lokalstöd för att tillgänglighetsanpassa sina lokaler. Kraven är alltså att lokalstöden ska möjliggöra för ny och långsiktig verksamhet som fyller ett behov på orten. Mer information och ansökan finns på Allmänna Arvsfondens hemsida.

Hemsida https://www.arvsfonden.se/lokalstod

Parasport Sverige administrerar en rad olika fonder och stipendier som det går att söka eller nominera till. Det finns möjligheter både för föreningar och individer. För att läsa om de olika fonderna samt om hur en söker eller nominerar, besök deras hemsida.

Hemsida https://www.parasport.nu/forbundsinfo/stipendierochutmarkelser/

Via Vård- och Omsorgsnämnden i Helsingborg går det som förening eller organisation att söka tre olika former av bidrag för frivilligt socialt arbete som riktar sig till människor med funktionsnedsättningar: verksamhetsbidrag, startbidrag och kompletterande verksamhetsstöd. Mer information och ansökan finns på deras hemsida.

Hemsida https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-vard-och-omsorgsnamnden/

*Detta bidrag finns endast tillgängligt för föreningar i Helsingborg. Om din förening tillhör en annan kommun se gärna den kommunens egna bidragsmöjligheter.

Som förening kan ni söka bidrag för att ordna idrottsaktiviteter och kulturella arrangemang för eller med personer som har en funktionsnedsättning och bor i Skåne. Ni behöver inte vara en förening vars huvudsakliga målgrupp redan är människor med funktionsnedsättning. Mer information och ansökan finns på deras hemsida.

Hemsida https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/ansokningar/bidrag-till-foreningar-som-inte-ar-handikappforeningar/

*Detta bidrag finns endast tillgängligt för föreningar i Skåne. Om din förening tillhör en annan region se gärna den regionens egna bidragsmöjligheter.

Den svenska kungafamiljen har ett antal olika stiftelser eller fonder där de delar ut ekonomiskt stöd till olika verksamheter, varav några fokuserar på människor med funktionsnedsättningar:

Hemsidor

Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar vars huvudsakliga uppgift är att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Bidrag kan sökas av föreningar och ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, föräldrautbildning, eller liknande.

Hemsida http://www.carlssonsstiftelse.se/ideella.html

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med funktionsnedsättningar. De delar ut bidrag till enskilda personer, organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete. Mer information och ansökan finns på deras hemsida.

Hemsida http://www.norrbacka-eugenia.se/